KULTURSKOLELOVEN

Velkommen til hjemmesiden vår

Kulturskolenes lovforankring

Norsk kulturskoleråd har i mange år arbeidet for en lovforankring av musikk- og kulturskolene. Dugstad-utvalgets innstilling fra 1989 konkluderer med at de kommunale musikkskolene bør legges inn under grunnskoleloven.

I etterkant av denne vedtar Stortinget i Ot.prp nr 21 (1993-94) at departementet skal vurdere en lovfesting av de kommunale musikkskolene, i forbindelse med revisjon av grunnskoleloven i 1995. I den påfølgende NOU (1995:18) legges det ikke opp til en lovforankring, på tross av Dugstad-utvalgets innstilling, men snarere i tråd med St.melding nr 40 (1992-93) "Vi smaa, en Alen lange;".

Norsk kulturskolereråd jobber videre med saken, og i 1997 innkalles det til et dugnadsmøte for å skrive et lovforslag. Den 5. juni samme år, vedtar KUF-komiteen at Norsk kulturskoleråds forslag til lovtekst skal komme inn i forslaget om endring av grunnskoleloven, som et tillegg.

Endringsforslaget passerer Stortinget, og i en kort periode figurerer lovforankringen av musikk- og kulturskolene som § 42.C i grunnskoleloven fra 1969.

Når den nye opplæringsloven blir vedtatt i 1998, følger lovforankringen av musikk- og kulturskoler med, og plasseres  nå som § 13.6.

Lovens fulle benevning er:

LOV 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Paragrafens ordlyd er:

§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles

Nyeste kommentarer

09.05 | 05:47

Hei! Vår datter Hedda Abelsen ønsker å søke om plass på sang i gru...

09.12 | 17:34

Slayyyyy!!!!!

25.04 | 18:50

er du sverre monsen

15.12 | 11:48

dette høres veldig spennende ut