REGLEMENT, SATSER M.M.
Vedtekter for Rødøy Kommunale Musikkskole

Rektor har ansvar for å følge rutiner og reglement som er vedtatt av kommunen.


Utlysning, opptak og oppsigelse

Rektor markedsfører og utlyser undervisningstilbudet via tilgjengelig brosjyremateriell og hjemmeside. Her skal innmeldings- og utmeldingsrutiner klargjøres og tilrettelegges.

Søknader kan sendes hele året, og blir registrert fortløpende. Musikkskolens undervisningsår er på 38 uker, og følger grunnskolen. Hovedopptak gjøres derfor på våren, med søknadsfrist 1.mai. Elever som har plass i vårsemesteret, må innen samme frist sende en skriftlig bekreftelse til musikkskolen der det fremgår at de enten ønsker å beholde plassen eller ønsker å melde seg ut.

Innmeldinger og utmeldinger skal sendes musikkskolen ved rektor, og er kun gyldige når de foreligger skriftlig. En elevplass er et personlig avtaleforhold mellom elev/elevens foresatte og skolen, og kan derfor ikke overdras til andre.

Elever tas opp fortløpende fra en søkerliste. Når en søker er tatt opp som elev, vil denne være bundet til sin elevplass inntil skriftlig utmelding foreligger. Dette innebærer også forpliktelse til å betale semesteravgift så lenge plassen er opprettholdt. Dersom musikkskolens administrasjon finner det økonomisk, pedagogisk eller praktisk uforsvarlig å opprettholde undervisning vil eleven få beskjed om dette og bli løst fra sin elevplass.

Barn og ungdom til og med grunnskole skal ha fortrinnsrett ved opptak i Rødøy Kommunale Musikkskole. Prioriteringsrekkefølge ved opptak foretas ut fra en helhetsvurdering. Kriterier som legges til grunn: Elevens alder og modenhet, tilgjengelig lærerressurs, evt. ledig tidsressurs i en krets der tilreisende lærer er bundet av rutegående transport. I tillegg til avveining mot nevnte kriterier gjelder et generelt prinsipp om at den som har stått lengst på venteliste gis tilbud så fort det er mulig. Innkomne søknader dateres derfor med den dato de er mottatt.

Elever kan søke om- og innvilges mer enn èn elevplass. Ekstra elevplasser innvilges derimot kun hvis det ikke hindrer andre søkere i å få tildelt elevplass.


Drift av undervisningen

Èn undervisningstime i musikkskolen er satt til å være 22,5 minutter. Undervisningen kan likevel organiseres i timer à 30 minutter eller 45 minutter, dersom dette av praktiske og/eller pedagogiske årsaker er hensiktsmessig.

Lærer fører et elevkort for hver elev. Kortet leveres rektor ved endt semester, og skal gi oversikt over gjennomført undervisning og evt. fravær for både lærer og elev. I elevkortet skal også deltakelse i konsertvirksomhet føres som èn undervisningstime for hver klokketime (à 60 minutter).

Dersom lærer eller elev ikke kan møte til avtalt undervisningstime har disse gjensidig forpliktelse til å melde fra om dette så snart som mulig. Elevens fravær føres som registrert time og gir ikke grunnlag for kompensasjon.

Ansatte i musikkskolen kan ikke pålegges å arbeide inn gyldig fravær. Dette kan kun skje i forb.m. fravær av bekvemmelighetshensyn. Dersom slikt fravær ikke lar seg arbeide inn, skal det gis fradrag i semesteravgiften etter nedenforstående beregningsmodell (under avsnitt om økonomi).

Elever som ikke viser motivasjon, som ikke arbeider med sitt instrument mellom undervisningstimene eller på annen måte ikke innretter seg etter intensjonen med elevplassen, kan risikere å miste sin elevplass.

Rektor avgjør når det er ansvarlig drift å sende lærer til en krets for å undervise. Dette medfører at det for noen elever kan bli aktuelt å reise til en annen krets for å motta undervisning der.


Økonomi

Krav om semesteravgift sendes ut fra kommunekassen èn gang i høstsemesteret og èn gang i vårsemesteret. Eventuelle rabatter beregnes med bakgrunn i elevkortet for hver elev og gis enten som fratrekk i påfølgende semester eller som tilbakebetaling dersom elevplassen i mellomtiden er frafalt. Utestående betaling av semesteravgift kan føre til tap av elevplass.

Manglende undervisning inntil to undervisningstimer pr semester gis det ingen rabatt for. Utover to undervisningstimer gis det rabatt som følger: 1-4 timer 25%, 5-8 timer 50%, 9-12 timer 75%, 13 timer og mer 100%. Videre gjelder at utmelding senest èn uke før semesterstart gir 100% rabatt. Ved utmelding etter semesterstart, men innen 4 uker (eller tilsvarende 4 undervisningstimer) gis 50% rabatt. Etter 4 uker/undervisningstimer gis ingen rabatt.


Instrumenter, utstyr og pedagogisk materiell

I den grad dette er tilgjengelig kan elever leie instrumenter og utstyr av musikkskolen. Ansvarlig for leieavtalen er elevens foresatte (dersom eleven er under 18 år). Leietaker undertegner en leieavtale der betingelsene for avtalen er skissert. Mislighold av avtalen kan føre til oppsigelse. Uvørent bruk eller skade på leieobjektet kan føre til økonomisk ansvar for reparasjon eller nyanskaffelse. Innkreving av utleiepris gjøres av kommunekassen samtidig som semesteravgiften.

I noen grad må elever påregne å måtte betale for pedagogisk materiell som noter, arbeidsbøker og liknende. Dette føres også på faktura i forbindelse med semesteravgift. Slike utgifter må på forhånd avtales med eleven/elevens foresatte.

Prisendringer vedrørende semesteravgift eller utleie gjøres kjent via brosjyremateriell og hjemmeside. Endringer gjøres gjeldende fra start av nytt semester. Elever og søkere plikter å holde seg oppdatert ved å oppsøke slik informasjon.Vedtatt av Rødøy Formannskap i møte 16.12.09 og gjøres gjeldende f.o.m. 01.08.2010

Janne Sommerseth 12.05.2010 12:56

Dette var kjempefine og informative sider fra musikk skolen i Lurøy.

hilsen nabokommunen i sør :)

janne sommerseth 12.05.2010 12:57

Mente selfølgelig musikk skolen i RØDØY!

| Svar

Nyeste kommentarer

09.05 | 05:47

Hei!
Vår datter Hedda Abelsen ønsker å søke om plass på sang i gruppe for neste års musikkskole.
Mvh Veronica Våtvik Abelsen

09.12 | 17:34

Slayyyyy!!!!!

25.04 | 18:50

er du sverre monsen

15.12 | 11:48

dette høres veldig spennende ut